Vedtægter

Posted by on okt 5, 1950 in Om foreningen | No Comments

Vedtægter for Foreningen Åbne Atelierdøre i Gladsaxe CVR-nr. 34441154

 § 1 Navn og formål

stk. 1 Foreningens navn er “Foreningen Åbne Atelierdøre i Gladsaxe”.

stk. 2  Foreningens primære formål er at skabe direkte kontakt og dialog mellem kunstner og publikum ved én gang om året at afholde et arrangement, hvor kunstnerne åbner deres atelier for publikum.

stk. 3 Foreningens sekundære formål er at befordre tiltag der skaber forbindelser mellem foreningens medlemmer indbyrdes via fælles udstillinger, medlemsaftener, foredrag, kurser, fælles arrangementer, opfølgning på ideer fra medlemmerne mv.

stk. 4 Foreningens tertiære formål er at skabe kontakt mellem foreningens medlemmer og det kunstinteresserede publikum.

stk. 5 Foreningens formål på længere sigt er at tilvejebringe lokaler til fælles atelier, så udøvende kunstnere kan arbejde i et fællesskab til fælles ide udveksling og inspiration.

§ 2 Medlemskreds og medlemskab

stk. 1 Udøvende Kunstnere og kunsthåndværkere (herefter omtalt samlet som kunstnere), der arbejder seriøst og motiveret med at udforske og udvikle eget udtryk, kan søge optagelse i foreningen, såfremt man:
a) har atelier som base for kunstnerisk aktivitet. Kunstnerens bopælen/atelier skal ligge i Gladsaxe kommune, hvor der er mulighed for at fremvise egen kunst.
b) gør sig bekendt med foreningens vedtægter.
c) udfylder foreningens standard-optagelsesformular.
d) fremsender skriftlig ansøgning vedlagt beskrivelse af kunstnerisk virke og foto af værk til den fælles brochure og hjemmeside.

stk. 2 Medlemskab bevilges af bestyrelsen og er personligt.

stk. 3 Kontingentet fastsættes på den årlige Generalforsamling. Indbetalt kontingent kan ikke tilbagebetales, heller ikke ved udmelding.

stk. 4 Som medlem forpligter man sig til at:
a) betale det årlige kontingent.
b) deltage aktivt ved medlemsmøderne og andre af foreningens aktiviteter.
c) deltage aktivt i rettidig aflevering af relevant materiale til udarbejdelse af foreningens PR-materiale.
d) holde sig ajour med informationer fra bestyrelsen.
e) deltage i foreningens årlige ’åbne atelierdøre arrangement’. Der kan bevilges fritagelse ved særlige omstændigheder ved ansøgning til bestyrelsen.

stk. 5 Udmelding kan ske øjeblikkeligt ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

stk. 6 Et medlemskab kan bringes til øjeblikkeligt ophør af generalforsamlingen eller en enig bestyrelse, hvis:
a) et medlem ikke længere opfylder forudsætningerne for optagelsen, herunder rettidig kontingent.
b) et medlem ikke opfylder sine forpligtelser overfor foreningen.
c) et medlem modarbejder foreningens arbejde eller interesser, eller bringer foreningen i miskredit.

 § 3 Generalforsamlingen

stk. 1 Foreningens højeste myndighed er Generalforsamlingen.

stk. 2 Der indkaldes til ordinær Generalforsamling 1 gang årligt, umiddelbart efter afholdelse af det årlige “Åbne atelierdøre arrangement/ el. i  januar måned. Indkaldelsen til Generalforsamlingen offentliggøres mindst 30 dage før afholdelsen pr. mail.  

stk. 3 Ekstraordinær Generalforsamling kan indkaldes på begæring af Bestyrelsen eller en 1/3 (tredjedel) af foreningens medlemmer. Indkaldelsen til Generalforsamlingen offentliggøres mindst 14 dage før afholdelse pr. mail

stk. 4 Generalforsamlingens dagsorden skal offentliggøres mindst 10 dage før afholdelse pr. mail.

stk. 5 Den ordinære Generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Valg af referent.
4. Formandens beretning.
5. Kassererens beretning.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Evaluering af årets Åbne Atelierdøre arrangement.
8. Evaluering af foreningens medlemsaktiviteter gennem året.
9. Indkomne forslag.
10. Valg af bestyrelse/medlemmer på valg.
11. Eventuelt.

stk. 6 Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af Generalforsamlingen pr. mail. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af Generalforsamlingen pr. mail. 

stk. 7 Forslag, der skal behandles på Generalforsamlingen, offentliggøres senest 7 dage før afholdelse af Generalforsamlingen pr. mail.

stk. 8 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal – dvs. et forslag er vedtaget når mindst 50% af de fremmødte stemmer for. Dog skal forslag til vedtægtsændringer opnå 2/3 (to tredjedele) af de fremmødtes stemmer for at blive vedtaget.

stk. 9 Afstemninger foregår almindeligvis ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal iværksættes, hvis blot et enkelt medlem ønsker det.

stk. 10 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når et flertal af den siddende bestyrelse er fremmødt.

 § 4 Bestyrelsen

stk. 1 Bestyrelsen består 5 medlemmer og 2 suppleanter.

stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv.

stk. 3 Alle i bestyrelsen samt de to suppleanter er på valg hvert år.

 § 5 Tegning og hæftelse

stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, normalvis formanden og kassereren. Foreningens formand skal orienteres og godkende al væsentlig udgående korrespondance inden afsendelse.

stk. 2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen. 

 § 6 Opløsning

stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun ske på en Generalforsamling, og her kun ved 2/3 (to tredjedele) flertal af fremmødte.

stk. 2 I tilfælde af foreningens opløsning beslutter Generalforsamlingen hvorledes evt. overskydende midler skal anvendes – dog skal det ske i overensstemmelse med foreningens formål.

Underskrifter:

Formand: ——————————————————————

Kasserer: ——————————————————————

sekretær: ——————————————————————-

bestyrelsesmedlem: ——————————————————————-

bestyrelsesmedlem: ——————————————————————-

Foreningens e-mail: kontakt@aabneatelierdoeregladsaxe.dk